Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

chrzrzrz
1345 46a2 390
Reposted fromparamaribo paramaribo viaoutoflove outoflove
chrzrzrz
1132 8ad6 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaoutoflove outoflove

June 09 2017

chrzrzrz
4559 44ac 390
chrzrzrz
chrzrzrz
0364 6865 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaIriss Iriss
chrzrzrz
8325 645b 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
chrzrzrz
3619 5f88 390
Reposted fromkrzysk krzysk viapuella13 puella13
5740 f79e 390

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viafreska freska

June 08 2017

chrzrzrz
Wychodzimy z wykładu, wsiadamy do windy. Ktoś rzuca, że został jeszcze tylko tydzień zajęć. Ktoś inny komentuje: "Ale że jak... że to już? Nasze 17 lat edukacji?". Nikt się nawet nie zaśmiał.
— Wszechobecny klimat końca.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty

June 07 2017

chrzrzrz
Reposted fromfungi fungi viawiksz wiksz
8509 47ed 390

June 03 2017

chrzrzrz
chrzrzrz
4610 43cd 390
naj.
chrzrzrz
7329 460b 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viatruskawkowa11 truskawkowa11
chrzrzrz
chrzrzrz
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viatruskawkowa11 truskawkowa11
chrzrzrz
3208 f811 390

June 02 2017

chrzrzrz
3288 511f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
3576 127a 390

ever-is:

There’s nothing to dislike about this photo 10/10

Reposted fromcorvidcall corvidcall viafreska freska
chrzrzrz

Kiedy jest zdrowie, to i w miłości idzie bardzo dobrze. I nie mam tu na myśli uczuć do partnera czy dzieci, tylko w ogóle do życia. Ja teraz rozumiem, co to znaczy naprawdę cieszyć się każdą chwilą. Doceniam każdą minutę. Zawsze powtarzam mojej córce: „Jeśli rzeczy małe nie będą cię cieszyły, to i duże nigdy nie ucieszą”. Cieszę się więc tymi małymi okruchami, przyrodą, zielenią. Cieszę się, mogąc iść po prostu brzegiem morza, chłonąc jego zapach i całej przyrody, która mnie otacza. Ktoś, kto nie otarł się o pewne ostateczne sprawy, pomyśli, że mówię głupoty.

— Ania Przybylska (1978 - 2014)
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl