Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

chrzrzrz
5967 225f 390
Reposted fromcaraseen caraseen viafreska freska
chrzrzrz
1439 c629 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamiktoria miktoria
chrzrzrz
8936 7883 390
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viaxmartii xmartii
chrzrzrz
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viaisnotcominghome isnotcominghome
chrzrzrz
1412 e9da 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacomatosegirl comatosegirl
chrzrzrz
2444 d5ee 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaIriss Iriss
chrzrzrz
2525 0bd6 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viafreska freska
chrzrzrz
0224 f074 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaxmartii xmartii
chrzrzrz
Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Wiedźmin
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoutoflove outoflove
chrzrzrz
6705 8e5d 390
Underwater waterfall near Mauritius island.
Reposted fromepi epi viamarcinmarcinmarcin marcinmarcinmarcin

June 15 2017

chrzrzrz

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
chrzrzrz
4058 9da4 390
chrzrzrz
2666 e29f 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viainvincible invincible
chrzrzrz
0487 cfce 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viainvincible invincible
chrzrzrz
chrzrzrz
6833 0fae 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viainvincible invincible
chrzrzrz
5592 b087 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viainvincible invincible

June 11 2017

chrzrzrz
6038 76b6 390
Reposted fromtutaj tutaj viainvincible invincible
chrzrzrz
5710 50cd 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadiedrunk diedrunk

June 10 2017

chrzrzrz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl