Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

chrzrzrz
Reposted fromweightless weightless viamops mops
chrzrzrz
Reposted frombluuu bluuu viamops mops
chrzrzrz
8493 86d7 390
Reposted fromslodziak slodziak viaclerii clerii
chrzrzrz
chrzrzrz
5220 3022 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaclerii clerii
chrzrzrz

August 07 2017

chrzrzrz
Reposted fromcatdog2 catdog2 viasensation sensation
chrzrzrz
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomatosegirl comatosegirl
chrzrzrz
chrzrzrz
1971 99d0 390
Reposted fromdzony dzony viacomatosegirl comatosegirl

August 06 2017

chrzrzrz
3103 4fa8
Reposted fromparkaboy parkaboy viawiksz wiksz
chrzrzrz
1697 eb7c 390
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viawiksz wiksz
chrzrzrz
1040 1c02 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viawiksz wiksz
chrzrzrz

Nie musisz mówić nic, jesteś chodzącą anegdotą.

— Taco Hemingway "Chodź"
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viacytaty cytaty
chrzrzrz
Nie lubię widowiskowych ludzi. Jakbym chciała zobaczyć przedstawienie poszłabym do teatru.
Reposted fromM-M M-M viacytaty cytaty
chrzrzrz
0307 266d 390
Reposted fromsmit smit viablacktoblack blacktoblack

July 28 2017

chrzrzrz
4614 ab40 390
Reposted fromoutoflove outoflove

July 27 2017

chrzrzrz
9709 4624 390
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viacherrykiss cherrykiss

July 11 2017

3833 6160 390
Reposted fromamatore amatore viaendlessmemories endlessmemories
chrzrzrz
Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl