Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

chrzrzrz
powiedz, że wytrwamy, że przeżyjemy każdą słabość.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaxannabelle xannabelle
1206 c3e2 390
Reposted fromfinnglas finnglas viaIntegrum Integrum
chrzrzrz
2191 3dcc 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawkwardx awkwardx
chrzrzrz
3898 5c01 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viaawkwardx awkwardx
chrzrzrz
0927 c311 390
chrzrzrz
Naprawdę, zanim zacznie się porządkować świat, należy najpierw uczynić generalne porządki wewnątrz nas samych. Wymieść przesądy, schematy, chore ambicje.
— Roma Ligocka
chrzrzrz
Zauważyłam, że zawsze jak jest źle wracam na soup'a.
— sad but true.
chrzrzrz
4364 c2d8 390
chrzrzrz
8070 ab1d 390
ŻYCIE
Reposted from99problems 99problems viaWilalena Wilalena
chrzrzrz
2013 b956 390
Reposted fromikhakima ikhakima vianaturalginger naturalginger
chrzrzrz
imageimageimageimage
Reposted fromfriends friends viaxannabelle xannabelle
chrzrzrz
3256 fdaf 390
I think it's looks like my soul
Reposted fromaletodelio aletodelio viaxannabelle xannabelle
chrzrzrz
9318 6c8b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakerosine kerosine
chrzrzrz
What matters most is how well you walk through the fire.
— Charles Bukowski
1387 a4a9 390
Reposted fromfakinszit fakinszit vianaturalginger naturalginger
chrzrzrz

March 25 2017

chrzrzrz
Przykro. Zawsze komuś jest przykro. Czy w tym świecie można kupić coś za przeprosiny?
— "Malfetto. Mroczne Piętno"
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viawiksz wiksz
chrzrzrz
4431 9028 390
Reposted frompianotea pianotea viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl